Știri și evenimente

ANUNT PREALABIL PRIVIND AFISAREA PUBLICA A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI
11-10-2016

ANUNT PREALABIL PRIVIND AFISAREA PUBLICA A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI

ANUN PREALABIL PRIVIND AFI AREA PUBLICĂ A DOCUMENTELORȚ Ș

TEHNICE ALE CADASTRULUI

Unitatea administrativ-teritorială PÂNCEŞTI, din jude ul Bacău anunta publicarea
documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 67,
începând cu data de 14 octombrie 2016, pe o perioadă de 60 de zile, la sediul
Primăriei PÂNCEŞTI, conform art. 14 alin. (1) i (2) din Legea cadastrului i aș ș
publicită ii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările i completările ulterioare.ț ș
Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul

primăriei i pe site-ul Agen iei Na ionale de Cadastru i Publicitate Imobiliară.